WEDSTRIJDREGLEMENT #BeatAirPollution

10/09/2019 – 18/09/2019

WEEK VAN DE MOBILITEIT 2019

 

Artikel 1 – Organisator van de wedstrijd

Deze wedstrijd wordt georganiseerd in het kader van de Week van de Mobiliteit 2019 (10 t.e.m. 18 september 2019), een initiatief van Brussel Mobiliteit – Vooruitgangstraat 80, 1035 Brussel – en het kabinet van de minister van Mobiliteit.

 

Artikel 2 – Duur van de wedstrijd

De wedstrijd vindt plaats van 10 september 2019 t.e.m. 18 september 2019 23u59.

 

Artikel 3 – Prijs van de wedstrijd

De prijs van de wedstrijd is een retourreis Brussel-Amsterdam voor twee personen met de trein en een overnachting ter plaatse. Deze reis moet binnen 6 maanden na het winnen van de reis worden gebruikt.

De prijs kan in geen geval geruild worden voor een ander voorwerp of een andere prestatie, wat de waarde hiervan moge zijn, noch voor geld.

 

Artikel 4 – Deelnamewijze

1. Alle personen die tijdens de periode zoals vermeld in artikel 2 in België gedomicilieerd zijn en voor 17 september 2019 minstens 18 jaar oud zijn, mogen deelnemen aan de wedstrijd.

2. Gedurende voorvermelde periode zullen inzendingen worden geopend via een Facebook-wedstrijdpublicatie op de https://www.facebook.com/SMOB.AUZO/-pagina en/of een Instagram-publicatie en een verhaal op de https://www.instagram.com/europeanmobilityweekbrussels/ account. Elke deelnemer kan op beide platformen deelnemen. Er wordt echter slechts één deelnemer tot winnaar benoemd, ongeacht de taal (NL/FR) waarin of het platform waarop werd deelgenomen.

3. De winnaar zal via Facebook en/of Instagram gecontacteerd worden, en in contact worden gebracht met het agentschap VO Citizen om de praktische kant van de reis te regelen. De winnaar wordt gekozen op basis van het oordeel van een jury van Brussel Mobiliteit en het kabinet van de Brusselse minister van Mobiliteit, op basis van de originaliteit van zijn gepersonaliseerde foto.

4. Het ingezonden fotomateriaal van de deelnemer zal online gepubliceerd worden op de sociale media die gewijd zijn aan de #beatairpollution campagne, als onderdeel van de Mobiliteitsweek 2019, onder verwijzing naar artikel 1, van 10 september 2019 tot 18 september 2019, voor een onbeperkte periode.

Alle deelnames die niet voldoen aan deze voorwaarden en buiten de hierboven vermelde periode worden ontvangen, zullen onontvankelijk verklaard worden.

 

Artikel 5 – Deelnemers

Deelname aan deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van de organisator, of van een van de aan deze onderneming verbonden vennootschappen, van een van hun reclamebureaus, alsook hun familieleden. De deelname is persoonlijk en individueel. De organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer of een deelname aan de wedstrijd te weigeren wanneer wordt vastgesteld dat de deelname centraal wordt georganiseerd om zo artificieel de winstkansen van de leden van een club of enige andere vereniging te verhogen. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor zij die minstens 18 jaar oud. Iedere deelnemer moet over een internetverbinding, een Facebook en/of Instagram account en een geldig e-mailadres en postadres beschikken. Iedere deelnemer kan tijdens de duur van de wedstrijd slechts éénmaal deelnemen per platform.

 

Artikel 6 – Bedrog of manipulatie

Alle methodes van vervalsing of bedrog zullen leiden tot de intrekking van de deelname aan de wedstrijd. De organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet uit te reiken in geval van bedrog of misbruik of in geval van schending van onderhavig reglement, zonder dat de deelnemer een aanspraak van welke aard ook kan laten gelden ten opzichte van de organisator. Elke deelnemer die niet aan deze regels voldoet, kan zonder verwittiging uitgesloten worden uit de wedstrijd.

 

Artikel 7 – Winnaar van de wedstrijd

De winnaar wordt gekozen op basis van het oordeel van een jury van Brussel Mobiliteit en het kabinet van de Brusselse minister van Mobiliteit, op basis van de originaliteitscriteria van zijn gepersonaliseerde foto. De winnaars worden via hun Facebook- en/of Instagram-account gecontacteerd om de reis voor twee personen naar Amsterdam te regelen en te ontvangen, inclusief een terugreis en een overnachting ter plaatse.

 

Artikel 8 – Contact met de organisator

Over deze wedstrijd mag in geen geval briefwisseling worden gevoerd, met uitzondering van:

- de contactopname voor de validatie en toekenning van de prijs via Facebook en/of Instagram.

- Een schriftelijke aanvraag van het reglement, vergezeld van een geadresseerde en gefrankeerde envelop die wordt verstuurd naar het volgende adres: VO Citizen, Stallestraat 140A, 1180 Brussel

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheden

De deelname via Internet veronderstelt kennis en aanvaarding van de eigenschappen en grenzen van het Internet, met in het bijzonder wat betreft het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik of kraken en risico’s op besmetting via mogelijke virussen op het netwerk, technische prestaties, de responstijd voor opzoeking, opvraging of overmaking van inlichtingen, risico’s op onderbreking en meer algemeen, de risico’s die eigen zijn aan elke verbinding en overdracht op het Internet. De organisator weigert elke verantwoordelijkheid, zonder dat deze lijst exhaustief is, in geval van slecht gebruik of voorval verband houdende met het gebruik van de computer, van iedere disfunctie op het Internet netwerk, de servers van de wedstrijd, de informaticasystemen van de organisator of diens onderaannemers, de telefoonlijn of iedere andere technische verbinding die de goede werking van de wedstrijd verhindert. In geen geval zal een deelnemer aan de wedstrijd zich kunnen beroepen op een hierboven vermeld gebrek van de netwerken en/of informaticasystemen om de resultaten van de wedstrijd in vraag te stellen. Meer in het algemeen, kan de aansprakelijkheid van de organisator niet in het gedrang komen in geval van overmacht of in geval van toeval, onafhankelijk van diens wil. De organisator van deze wedstrijd wijst elke aansprakelijkheid af in geval van wijziging, vertraging of intrekking van de wedstrijd onafhankelijk van zijn wil. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke voorvallen die zich kunnen voordoen in het gebruik van de prijs door de begunstigde van zodra de winnaar de prijs in zijn bezit heeft. Evenmin kan de organisator door de begunstigde aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de prijs van zodra deze in het bezit is van de winnaar. Van zodra de wedstrijd toegankelijk is via Internet en zodoende geen werkelijke territoriale begrenzing heeft wat betreft de plaats van toegang (ongeacht de verblijfsvoorwaarde van artikel 5 van dit reglement), kan de organisator geen enkele verantwoordelijkheid opnemen wat betreft de naleving van alle nationale wetgevingen die op de een of andere manier deze wedstrijd zouden kunnen regelen. De organisator heeft zijn uiterste best gedaan om de naleving van de verschillende wetgevingen die van toepassing zouden kunnen zijn te verzekeren, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een gebrek, die met name te wijten is aan een wetswijziging of het gebrek aan een verificatie aan een algemene of specifieke wetgeving. Het is uiteindelijk aan de deelnemer om na te gaan of zijn deelname aan de wedstrijd geen enkele wet schendt die rechtstreeks betrekking zou hebben in zijn land van verblijf. In alle gevallen heeft de organisator de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen aan alle meegedeelde data en/of uren, met effect van zodra de mededeling van deze informatie online staat op de sociale media pagina’s www.facebook.com/SMOB.AUZO , https://www.instagram.com/europeanmobilityweekbrussels/ en of elke andere site die wordt vermeld op deze pagina’s. De mogelijke bijvoegsels die tijdens de wedstrijd per advertentie op deze website zouden worden gepubliceerd, zullen beschouwd worden als bijlagen aan het Reglement.

Bovendien ontlast de deelnemer Facebook en Instagram van iedere aansprakelijkheid betreffende deze wedstrijd.

 

Artikel 10 - Persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, en conform de Europese GDPR-wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, stelt de organisator de deelnemers ervan in kennis dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, in hun bestanden worden opgenomen en zullen vertrouwelijk en conform de wettelijke bepalingen behandeld worden. Die gegevens zullen door de organisator verwerkt worden in het kader van de wedstrijd, het klantenbeheer en marktstudies. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor de individualisering van de reclame op de websites www.facebook.com/SMOB.AUZO , https://www.instagram.com/europeanmobilityweekbrussels/en op alle andere websites van de organisator. Indien de deelnemer wenst dat zijn/haar gegevens niet gebruikt worden van de individualisering van reclame, kan hij/zij dit laten weten via email naar social@voice.be of via een brief naar VOICE Agency, Stallestraat 140, 1180 Brussel. Iedere deelnemer heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren, alsook het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor rechtstreekse marketing doeleinden.

 

Artikel 11 - Andere bepalingen

De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd en/of het verloop ervan en/of dit reglement te wijzigen indien omstandigheden buiten haar wil om dit vereisen. Elke situatie die niet uitdrukkelijk wordt voorzien in dit reglement zal door de organisator zelf worden beslecht. Er is geen verhaal mogelijk tegen een dergelijke beslissing van de organisator, die als definitief en onherroepelijk moet worden aangenomen. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat onderhavig reglement zonder voorbehoud wordt aanvaard. Iedere deelnemer die een van de bepalingen van het onderhavige reglement overtreedt, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

 

Artikel 12 – Klachten

Elke klacht moet schriftelijk worden geadresseerd voor 18 september 2019 aan VO Citizen: Stallestraat 140A, 1180 Brussel. Na deze datum zal geen enkele klacht meer worden aanvaard.

 

Artikel 13 - Geschillen

Onderhavig reglement en wedstrijd vallen onder het Belgisch recht. In geval van onenigheid van welke aard ook die in het bijzonder zou kunnen ontstaan uit de toepassing of de interpretatie van huidig reglement, zullen de partijen zich inspannen om hun geschil minnelijk te regelen, in dien verstande dat geen enkele onenigheid zal toegelaten worden op de modaliteiten van de wedstrijd, op de resultaten, op de winsten na 18 september 2019. Behalve in geval van manifeste fouten, wordt er overeengekomen dat de informatie die voortvloeit uit de systemen van de wedstrijd van de organisator en de ondernemingen die tussenkomen voor haar rekening, bewijskracht hebben in alle geschillen wat betreft de elementen inzake verbinding en de informatica verwerking van deze inlichtingen inzake de wedstrijd.